NEWS & ARTICLE

HOME NEWS & ARTICLE

มุมมองในการใช้ “สเต็มเซลล์” ดีจริงหรือไม่…!!!

บทความ โดย น.สพ. ศุภเสกข์ ศรจิตติ

ช่วงนี้กระแส “สเต็มเซลล์” ที่ค่อนข้างรุนแรงทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ประชาชนทั่วไปอาจเริ่มสับสนและสงสัย ดังนั้นผมในฐานะที่ทำงานด้านนี้และมีโอกาสได้ผ่านการประชุมสัมนาทั้งในและต่างประเทศมาพอสมควรจึงอยากแสดงความคิดเห็นดังนี้ครับ

ก่อนอื่นลำดับแรกเราต้องเปิดใจกันก่อนว่าปัจจุบันเทคโนโลยีได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมาก เรียกได้ว่าทุกๆ 5 ปี ความรู้ที่เรามีอยู่จะได้รับการพัฒนาไปอีกขั้น บางครั้งความรู้ที่เราเรียนมาอาจถึงขั้นเปลี่ยนทฤษฏีไปเลยก็มี สเต็มเซลล์ก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่มีบทบาทสูงในการรักษาโรค แต่ก็มีบุคคลบางกลุ่มที่อาศัยคำว่าสเต็มเซลล์นี้ในการหากิน โดยมิได้มีความรู้และไม่ได้คิดถึงเงินทองที่ผู้ป่วยอาจต้องเสียไปซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงมาก ดังนั้นขอแบ่งกลุ่มคนที่ใช้สเต็มเซลล์ออกเป็นกลุ่มๆดังนี้

Read More

10 เหตุผลที่ควรรู้ ในการเลือกใช้สเต็มเซลล์

บทความ โดย น.สพ. ศุภเสกข์ ศรจิตติ

ปัจจุบัน สเต็มเซลล์ หรือเซลล์ต้นกำเนิดได้ถูกนำมาใช้ในการรักษาโรคหลายชนิด อาทิเช่น โรคเลือดต่างๆ โรคทางพันธุกรรมบางชนิด และยังมีการทดลองนำไปใช้รักษาโรคมากมายที่การแพทย์ปัจจุบันยังรักษาได้ไม่ดีพอ เช่น โรคทางระบบประสาท โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน โรคตับ และอื่นๆอีกมากมาย แต่การจะนำเซลล์ต้นกำเนิดไปใช้นั้น นักวิจัยและแพทย์จำเป็นที่จะต้องรู้คุณสมบัติพื้นฐานของเซลล์ต้นกำเนิด และข้อที่ต้องคำนึงต่างๆเพื่อความปลอดภัย และถูกต้องในการนำไปใช้

Read More

Mesenchymal Stem Cell Therapy in Degenerative Joint Disease

เรียบเรียงโดย สันติ ฆ้องวง, นพ.จักรกฤษณ์ วีรานันท์

โรคข้อเสื่อม (Degenerative Joint Disease) คือโรคที่เกิดจากการสึกกร่อนของกระดูกอ่อนและเนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆ ข้อ ปกติแล้วกระดูกอ่อนจะอยู่บริเวณส่วนปลายรอยต่อของกระดูก 2 ชิ้น ซึ่งจะเชื่อมต่อกันเป็นข้อ โรคนี้มีโอกาสเกิดขึ้นกับข้อได้ทุกส่วน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นในข้อนิ้ว ข้อเข่า ข้อสะโพก กระดูกสันหลัง โดยกระดูกอ่อนจะมีหน้าที่ในการลดแรงเสียดทานระหว่างกระดูก 2 ชิ้น มีความยืดหยุ่น ทาให้การเคลื่อนไหวบริเวณข้อเป็นไปอย่างราบรื่น หากกระดูกอ่อนและเนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆ กระดูกนี้สึกกร่อนหรือเสียหายไป จะทาให้กระดูกที่เชื่อมต่อกันนั้นเกิดแรงเสียดสีระหว่างกัน มีผลทาให้เกิดอาการอักเสบ ปวด บวมแดงบริเวณข้อและมีเสียงดังเกิดขึ้นบริเวณข้อด้วย หรือที่เรารู้จักกันทั่วไปคือ ข้อลั่นนั่นเอง หากปล่อยทิ้งไว้นานๆ ร่างกายจะพยายามสร้างเนื้อเยื่อและกระดูกอ่อนขึ้นมาทดแทนส่วนเดิมที่เสียหายไป ทาให้ข้อบริเวณดังกล่าวโตขึ้นและผิดรูปไปจากเดิม มีลักษณะเป็นตุ่มขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Heberden node ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บปวดบริเวณข้อเพิ่มมากขึ้น โดยทั่วไปโรคข้อเสื่อมนี้จะพบมากในผู้ป่วยสูงอายุตั้งแต่ 40 - 50 ปีขึ้นไป

Read More

Mononuclear Cell กับการรักษาโรคในยุคปัจจุบัน

เรียบเรียงโดย สันติ ฆ้องวง, นพ.จักรกฤษณ์ วีรานันท์

ในปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากการเสื่อมสภาพและภาวะการบาดเจ็บต่างๆ ของร่างกาย สามารถทาการรักษาให้ดีขึ้นหรือหายขาดได้ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทั้งตัวยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ที่กาลังได้รับความนิยมและเป็นความหวังในการรักษาในอนาคตอันใกล้นี้ คือ การรักษาด้วยเซลล์บาบัดที่เรียกว่า Mononuclear cell โดยอาศัยองค์ความรู้ทางด้านระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแล้วนามาประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคในปัจจุบัน

Read More